MS8220 – Дозатор разходомер с броячен вход и MODBUS RTU комуникация

 

 • ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРОГРАМИРАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО, ЗАДАНИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА НА ИЗХОДИТЕ
 • РЕВЕРСИВНО БРОЕНЕ ЗА МОМЕНТНА КОРЕКЦИЯ НА НАТРУПВАЩАТА СЕ
  СТОЙНОСТ
 • ШИРОКО ИНДУСТРИАЛНО И ТЪГОВСКО ПРИЛОЖЕНИЕ С ФУНКЦИИ НА БРОЕНЕ,
  НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТ ИЛИ ДОЗИРАНЕ
 • ЗАПЕМЕТЯВАНЕ НА ПОКАЗАНИЯТА ПРИ ОТПАДАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО
 • ГАЛВАНИЧНО ИЗОЛИРАНИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ И ИЗВЕДЕНИ ЗАХРАНВАЩИ
  НАПРЕЖЕНИЯ
 • MODBUS КОМУНИКАЦИЯ И БАЗОВ СОФТУЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Описание

 

MS8220 v1.1_2019-10-22 BG
MS8220 v1.1_2020-05-04 EN

 

MS8220 е 32 битов реверсивен брояч предназначен за отчитане броя на
постъпилите входни импулси и генериране на програмируем изход при достигане на
предварително зададени стойности. Броячът разполага с шест цифрен дисплей и
софтуерен делител/умножител, осигуряващи работата му с датчици с различни
предавателни коефициенти. Конфигурирането на състоянията на брояча и
функционалноста му като дозатор е потребителски избираемо в зависимост от
конкретното приложение. Уреда разполага с MODBUS комуникация и базов софтуер
за локално или отдалечено управление и настройка, както и осигуряване на
съвместимостта му с различни HMI приложения.
Уредът е снабден с енергонезависима памет, в която се съхраняват настройката
и отчетените преди изключване на захранването показания.