MS8207 – Разходомер/Суматор с дозиращ и аналогов изходи

 

След включване на захранването, през период от 1 секунда уредът отчита броя постъпили импулси от датчика. Така отчетеният брой импулси се разделя и умножава на програмируеми коефициенти (указващи съотношението импулси – измервана величина) и като резултат се получава моментната стойност на измерваната величината (в секунда).

При подаване на старт от външен бутон се включва изход K1 и се нулира стойността за единична доза. При достигане на зададената доза изход К1 се изключва. В този режим уреда работи като дозатор, при подаване на нов старт се отработва нова доза.

Регулаторът извършва натрупване на моментните стойности за времето, през което е работил в обща сумарна величина.

Общата и единична натрупани стойности се запазват в енергонезависима памет и не се нулират при изключване на захранването.При подаване на захранване може да бъде извършено довършване на дозирането.

Описание

 

MS8207 v3.1_2010-08-10 BG

 

След включване на захранването, през период от 1 секунда уредът отчита броя постъпили импулси от датчика. Така отчетеният брой импулси се разделя и умножава на програмируеми коефициенти (указващи съотношението импулси – измервана величина) и като резултат се получава моментната стойност на измерваната величината (в секунда).

При подаване на старт от външен бутон се включва изход K1 и се нулира стойността за единична доза. При достигане на зададената доза изход К1 се изключва. В този режим уреда работи като дозатор, при подаване на нов старт се отработва нова доза.

Регулаторът извършва натрупване на моментните стойности за времето, през което е работил в обща сумарна величина.

Общата и единична натрупани стойности се запазват в енергонезависима памет и не се нулират при изключване на захранването. При подаване на захранване може да бъде извършено довършване на дозирането.