MS8346 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 

  • Висока точност на измерването 0.003%
  • Потребителски избираема скорост на измерване до 80 SPS
  • Галванично изолиране на измервателната част от аналоговия изход . дискретните входове и изходи и от RS485
  • Бърз избор на до 4 комплекта параметри чрез комбинация на два цифрови входа
  • Автоматичен брояч на готови дози
  • Аналогов изход препредаващ измерената входна величина до 0.003% линейност.
  • Комуникация MODBUS RTU по галванично изолиран RS485

 

 

Описание

 

MS8346 v2.1_2017-03-13_BG
MS8346 v2.1_2017-03-13_EN

 

MS8346 е подходящ за включване в системи за дозиране или смесване на продукти по тегловен метод. Входния сигнал се формира от мостови тензометричен сензор, който е захранен от уреда. Чувствителността и захранващото напрежение на сензора са хардуерно фиксирани и се задават в Кода за Заявка.

Аналоговия изходен сигнал, който е галванично изолиран от входния сигнал, препредава измерената входна величина. Най – често се използва унифициран формат – 0 ÷ 20 mA DC; 4 ÷ 20 mA DC ; 0 ÷ 10 V DC , който също се указва в Кода за Заявка.

Контролерът разполага с четири галванично изолирани от измервателната част дискретни входа START, S1 и S2 и DUMP, предназначени съответно за старт на измерването, избор на предварително указани задания с комплект параметри за дозиране и старт изсипване.

Контролера разполага с три дискретни изхода, които са потребителски конфигурируеми.

Галванично изолирания от останалите вериги RS485, чрез MODBUS RTU комуникация, позволява включването на контролера към системи за централизирано наблюдение и управление на процеси.