MS8357 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 

  • Висока точност на измерването 0.003%
  • Допълнителен режим за максимална стойност – подходящ за якостни изпитвания
  • Потребителски избираема скорост на измерване до 80 SPS
  • Галванично изолиране на измервателната част от аналоговия изход, дискретните входове и изходи и от RS485
  • Бърз избор на до 4 комплекта параметри чрез комбинация на два цифрови входа
  • Автоматичен брояч на готови дози
  • Аналогов изход препредаващ измерената входна величина до 0.003% линейност
  • Комуникация MODBUS RTU по галванично изолиран RS485

 

Описание

 

MS8357 v2.3 r2020-04-14 BG
MS8357 v2.3 r2020-04-15 EN

 

MS8357 е подходящ за включване в системи за дозиране или смесване на продукти по тегловен метод. Входния сигнал се формира от мостови тензометричен сензор, който е захранен от уреда. Чувствителността и захранващото напрежение на сензора са хардуерно фиксирани и се задават в Кода за Заявка.

Аналоговия изходен сигнал, който е галванично изолиран от входния сигнал, препредава измерената входна величина. Най – често се използва унифициран формат – 0 ÷ 20 mA DC; 4 ÷ 20 mA DC ; 0 ÷ 10 V DC , който също се указва в Кода за Заявка.

Контролерът разполага с четири галванично изолирани от измервателната част дискретни входа: TARE, ZERO, S1 и S2, предназначени съответно за тариране и нулиране на измерването, както и за избор на предварително указани задания за превключване.

Контролерът разполага с три дискретни изхода, които са потребителски конфигурируеми.