MS8328 – цикличен таймер с 29 изхода

 

  • До 29 изхода
  • Програмируема продължителност на включено и на изключено състояние на изходите
  • 2×3 цифри LED дисплей
  • Корпус за монтаж на шина

Таймерът MS8328 на МИКРОСИСТ включва последователно до 29 изхода, като са зададени продължителност на включено и на изключено състояние. Тези времена са едни и същи за всички изходи.

Работният цикъл спира при активен вход STOP и продължава от следващата стъпка при отпадане на този сигнал. При активиране на вход RESET цикълът спира и тръгва от изход 1 след отпадане на сигнала. В състояние STOP или RESET всички изходи са неактивни.

При изключване на захранването се запомня текущата стъпка и след включване уредът продължава от следващата поред.

Може да се зададе произволен брой изходи от 1 до 29, които да участват в цикъла.

По време на работа на левия дисплей се извежда номер на активен изход, а на десния – време, оставащо до включване на следващия. Докато изходът е включен показанието е постоянно, след изключване започва да намалява.

Описание

 

MS8328 2014-12-19 BG
MS8328 2014-12-19 EN

 

Таймерът MS8328 на МИКРОСИСТ включва последователно до 29 изхода, като са зададени продължителност на включено и на изключено състояние. Тези времена са едни и същи за всички изходи.

Работният цикъл спира при активен вход STOP и продължава от следващата стъпка при отпадане на този сигнал. При активиране на вход RESET цикълът спира и тръгва от изход 1 след отпадане на сигнала. В състояние STOP или RESET всички изходи са неактивни.

При изключване на захранването се запомня текущата стъпка и след включване уредът продължава от следващата поред.

Може да се зададе произволен брой изходи от 1 до 29, които да участват в цикъла.

По време на работа на левия дисплей се извежда номер на активен изход, а на десния – време, оставащо до включване на следващия. Докато изходът е включен показанието е постоянно, след изключване започва да намалява.