Акредитирана Лаборатория за калибриране към Микросист

Акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване към Микросист Рег. № 14-ЛК е с потвърдена акредитацията от БСА със Заповед № A 81/12.03.2018 г.  (БДС EN ISO/IEC 17025:2018) да извършва калибриране на:

 • Термометри – цифрови, аналогови и течностни (от минус 45 С до 650 С);
 • Резисторни (термосъпротивления) и електрични преобразуватели (термодвойки) за температура ( от минус 45 С до 650 С);
 • Влагометри за относителна влажност на въздуха (от 10% до 90% );
 • Манометри, средства за измерване и задаване на вакуум и налягане (от вакуум до 400 bar);
 • Вторични преобразуватели с вход електричен сигнал (DCU, DCI  и R) за индициране температура, относителна влажност, pH, налягане;
 • Вторични преобразуватели с вход електричен сигнал и с изход унифициран сигнал (DCU, DCI);
 • Калибратори с изход електричен сигнал (DCU, DCI и R) за симулиране на неелектрични величини;
 • Волтметри за постоянно напрежение (до 750 V);
 • Волтметри за променливо напрежение (до 750 V, при промишлена честота и при честота до 1 kHz);
 • Калибратори за постоянно напрежение (до 750 V);
 • Калибратори за променливо напрежение(до 750 V, при промишлена честота и при честота до 1 kHz);
 • Амперметри за постоянен ток (до 2 А);
 • Амперметри за променлив ток (до 2 А, при промишлена честота и при честота 1 kHz);
 • Калибратори за постоянен ток (до 2 А);
 • Калибратори за променлив ток (до 2 А, при промишлена честота и при честота до 1 kHz);
 • Омметри, едностойностни и многостойностни мерки за съпротивление, калибратори (до 100 MΩ);

Лабораторията за калиброване към Микросист е акредитирана да калибрира средства за измерване и калибратори на електрични величини:

 • Омметри, едностойностни и многостойностни мерки за съпротивление и калибратори (до 100 МΩ);
 • Амперметри за постоянен ток (до 2 А);
 • Амперметри за променлив ток (до 2 А, при промишлена честота и при честота до 1 kHz);
 • Калибратори за постоянен ток (до 2 А);
 • Калибратори за променлив ток (до 2 А, при промишлена честота и при честота до 1 kHz);
 • Волтметри за постоянно напрежение (до 750 V);
 • Волтметри за променливо напрежение (до 750 V, при промишлена честота и при честота до 1 kHz);
 • Калибратори за постоянно напрежение (до 750 V);
 • Калибратори за променливо напрежение(до 750 V, при промишлена честота и при честота до 1 kHz);

Лабораторията за калибриране към Микросист е акредитирана да калибрира :

 • Термометри – цифрови, аналогови и течностни (от минус 45 С до 650 С);
 • Резисторни (термосъпротивления) за температура ( от минус 45 С до 650 С);
 • Електрични преобразуватели (термодвойки) за температура ( от минус 45 С до 650 С);

Лабораторията за калибриране към Микросист е акредитирана да калибрира :

 • Влагометри за относителна влажност на въздуха (от 10 до 90% );

Лабораторията за калибриране към Микросист е акредитирана да калибрира :

 • Манометри, средства за измерване и задаване на вакуум и налягане (от вакуум до 400 bar);

Лабораторията за калибриране към Микросист е акредитирана да калибрира също:

 • Вторични преобразуватели с вход електричен сигнал (DCU, DCI  и R) за индициране температура, относителна влажност, ph, налягане;
 • Вторични преобразуватели / трансмитери / с вход електричен сигнал и с изход унифициран сигнал (DCU, DCI);
 • Калибратори с изход електричен сигнал ( DCU, DCI и R) за симулиране на неелектрични величини;

Документи

Нашата компетентност

Основното доказателство за компетентност в калибрирането са междулабораторните сравнения (ILC), организирани от одобрен организатор, съгласно EN_ISO/IEC 17043.

Нашите постоянни участия в ILC са продиктувани не само от изискванията за компетентност, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, но най-вече от желанието ни да бъдем доверени партньори на нашите клиенти. Ние сме длъжни да гарантираме на клиентите ни достоверност в нашите резултати от калибриране, така че те да бъдат отговорни пред своите клиенти.