MS8205 – ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР / РАЗХОДОМЕР с вход от 0,001 Hz до 5 kHz

 

MS8205 / MS8255 намира приложение като оборотомер, честотомер или разходомер с входни импулси от 0,001 Hz до 5 kHz. Уреда разполага с три дискретни изхода , както и с един аналогов изход, който препредава измерената входна величина.

Описание

 

MS8205 v3.12_2023-10-10 BG 

 

Принципа на действие се базира на измерване на период между входните импулси и на тази база се изчислява честота. Това позволява използването на уреда в приложения като:

  • разходомер с първични преобразуватели с много ниска честота ( до 0,001 Hz ), както и за такива с честота на изходния сигнал до 5 kHz.С мащабиращи коефициенти се задава формата в m3/h, l/min, l/s или друг.
  • Оборотомер за измерване на обороти на двигатели и други въртящи се механизми.
  • Честотомер на промишлена честота с разделителна способност 0,01 Hz, както и за измерване на честоти от 0,001 Hz до 5 kHz с формат на дисплея до 9999.

Уреда разполага с три дискретни изхода , както и с един аналогов изход, който препредава измерената входна величина. Два от дискретните изходи работят с логика три-позиционно регулиране, а третия като долна и/или горна аларма с времезакъснение на сработване. Входния сигнал е дискретен (цифров) с ниво, указано в код на заявка. В зависимост от конфигурацията, уреда дава въможност за галванично разделяне на захранването, измервателната част, входния сигнал и аналоговия препредаващ сигнал. Уреда осигурява захранване за NPN или PNP сензора, свързан към входа. В зависимост от свързването, аналоговия изход е активен или пасивен.