MS8222 W – Дозатор разходомер с броячен вход

 

Моделът MS8222 е предназначен за отчитане броя на постъпилите входни импулси и генериране на изход при достигане на 2 предварително зададени стойности. Броячът разполага с шест цифрен дисплей и софтуерен делител/умножител, осигуряващи работата му с датчици с различни предавателни коефициенти. Уредът е снабден с енергонезависима памет, в която се съхраняват настройката и отчетените преди изключване на захранването показания.

Описание

 

MS8222 v3.1_2020-04-27 BG
MS8222 v3.1_2020-04-28 EN

Броячът MS8222 има два режима – АКТИВЕН и НЕАКТИВЕН, различаващи се по поведението на изходите. И в двата режима уредът регистрира входните импулси, като ги добавя или изважда от натрупаната стойност, според състоянието на вход Reverse.

В АКТИВЕН режим при достигане на натрупаната стойност до предварително зададено ниво изходите K1 и K2 се променят според зададените им чрез параметрите “Zone 1” и “Zone 2” състояния. Изходите съответстват на зададените от “Zone 1” състояния при натрупана стойност между 0 и (SP1-SP2), a на зададените от “Zone 2” – при натрупана стойност между (SP1-SP2) и SP1. Състоянието на изходите се индицира от светодиодите К1 и К2.

В НЕАКТИВЕН режим изходите са винаги изключени, като броячът продължава да брои. И в двата режима при достигане на стойност 0 (при изваждане) или стойността определена от параметъра “HLEvEL” (при сумиране) броячът минава в “неактивен” режим, като на дисплея се редуват 0 и “nnnnnn” или “HLEvEL” и “uuuuuu”, до извършване на ресет.

При отпадане на захранването броячът помни натрупаната стойност и след възстановяване влиза с нея в НЕАКТИВЕН режим.