MS8222 S – Дозатор разходомер с броячен вход

Описание