MS8211 – Брояч разходомер с аналогов изход и серийна комуникация

 

След включване на захранването, през период от 1 секунда уредът отчита броя постъпили импулси. Така отчетеният брой се разделя и умножава на програмируеми коефициенти (указващи съотношението импулси – измервана величина) и като резултат се получава моментната стойност на измерваната величината (в секунда).

Регулаторът извършва натрупване на моментните стойности за времето, през което е работил в обща сумарна величина.

Натрупаната стойност се запазва в енергонезависима памет и не се нулира при изключване на захранването

Брояча има серийна комуникация.

Description

 

MS8211 v3.1_2010-08-10 BG

 

След включване на захранването, през период от 1 секунда уредът отчита броя постъпили импулси. Така отчетеният брой се разделя и умножава на програмируеми коефициенти (указващи съотношението импулси – измервана величина) и като резултат се получава моментната стойност на измерваната величината (в секунда).

Регулаторът извършва натрупване на моментните стойности за времето, през което е работил в обща сумарна величина.

Натрупаната стойност се запазва в енергонезависима памет и не се нулира при изключване на захранването

Брояча има серийна комуникация.