СЕРТИФИКАТИ

Лабораторията за калибриране с Рег. № 14-ЛК е с потвърдена акредитацията от БСА със Заповед № A 329/15.08.2019 г.  (БДС EN ISO/IEC 17025:2018).

Срока за акредитация на ЛК е удължен до 6 месеца със Заповед № A 180/07.03.2022 г., поради неприключил етап от преакредитация от страна на БСА.

БДС EN ISO 9001:2015_(bg)

БДС EN ISO/IEC 17025:2018_(bg)

БДС EN ISO 9001:2015_(en)

БДС EN ISO/IEC 17025:2018_(en)